Projekt „Senioralny Hub Edukacyjno-Opiekuńczy”

Okres realizacji: 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Cel projektu: Zwiększenie dostępności do usług szkoleniowych przez 30 seniorów w wieku 60+ w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi i stworzenie wolontariackiej sieci samopomocy seniorów oraz wspieranie 10 seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia
w miejscu zamieszkania z terenów wiejskich powiatu biłgorajskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i lubaczowskiego (woj. lubelskie oraz woj. podkarpackie) w okresie od01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Grupa docelowa – 40 osób w wieku 60+ z terenów wiejskich powiatu biłgorajskiego, tomaszowskiego, zamojskiego, lubaczowskiego w tym:
• 30 opiekunów osób starszych
• 10 osób mniej samodzielnych

W ramach projektu oferujemy:
• szkolenie w zakresie opieki nad seniorami niesamodzielnymi
• wolontariacką sieć samopomocy seniorów
• środowiskowe usługi opiekuńcze dla niesamodzielnych seniorów
• senioralny HUB świadczący poradnictwo prawno – socjalne i obywatelskie

Rezultaty projektu:
• nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi przez 30 seniorów 60+
• usługi opiekuńcze dla niesamodzielnych seniorów wykonywane przez opiekunów środowiskowych
• usługi opiekuńcze dla niesamodzielnych seniorów wykonywane przez wolontariuszy
• 240 godzin poradnictwa socjalno- prawnego i obywatelskiego