Klauzula Informacyjna  w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administrator
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Zamoyskiego 1,  tel. 84 639 96 03, 606 673 423, KRS: 0000350686, NIP: 922-18-99-334, REGON 040024191, adres poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected].
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą: – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych  i z zakresu rachunkowości i innych obowiązujących ustaw czy aktów wykonawczych do ustaw w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  –  w celu prawnie uzasadnionego interesu Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ( art. 6 ust.1 lit. f RODO).
  W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia. Odbiorcą danych może być także podmiot dostarczający korespondencję, właściwy Bank.
 5. Okres przechowywania danych osobowych
  Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych, regulaminach, umowach. Państwa dane mogą być również przechowywane przez okres niezbędny do przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zgoda została udzielona.
 6.  Prawa osób, których dane dotyczą
  Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: [email protected] lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.
 8.  Informacje o wymogu podania danych osobowych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy. Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, której nieudzielenie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, w jakim ta zgoda miała zostać udzielona. Podanie przez Państwa danych osobowych może być także wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.