STATUT

CARITAS DIECEZJI ZAMOJSKO – LUBACZOWSKIEJ

 

Wstęp

Mając na uwadze Boże przykazanie miłości bliźniego zobowiązujące do służby potrzebującym, w celu krzewienia i realizowania nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim Biskup Zamojsko-Lubaczowski nadaje CARITAS DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ powołanej swoim dekretem dnia 25. V. 1992 r. następujący statut.


Rozdział I

CHARAKTER INSTYTUCJI

 

§1

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jest instytucją charytatywną, ustanowioną przez Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego do pełnienia posługi miłosierdzia w kraju i poza jego granicami.

§2

Caritas posiada kościelną i cywilną osobowość prawną. Działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§3

Siedzibą Caritas jest miasto Zamość. Caritas może tworzyć na terenie diecezji oraz całej Polski jednostki organizacyjne służące do realizacji swych celów statutowych, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.

§4

Caritas ma prawo posiadania, nabywania, zbywania i zarządzania majątkiem ruchomym
i nieruchomym oraz występowania przed władzami państwowymi, sądami i osobami trzecimi,
dla obrony i reprezentacji swoich praw.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA CARITAS

 

§5

Podstawowym celem Caritas jest praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu.
Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła
i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej.


§6

Do zadań Caritas należy:

 1. prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów,
 2. udzielanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Diecezji i poza jej granicami,
 3. szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia,
 4. krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
 5. systematyczna i metodyczna formacja charytatywna dzieci, młodzieży i dorosłych,
 6. opracowywanie programów działalności charytatywnej,
 7. działalność wydawnicza; wydawanie materiałów formacyjnych i informacyjnych o pracy Caritas, biuletynów, czasopism i książek,
 8. działalność oświatowa,
 9. analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, a także wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania,
 10. opracowywanie inicjatyw mających na celu rozwój i restrukturyzację polskiej wsi
  oraz wzmocnienie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich,
 11. przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego,
 12. kształtowanie świadomości ekologicznej, promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,
 13. propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz ochrona zdrowia,
 14. pomoc w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości chrześcijańskie.


§7

Zadania swe Caritas realizuje poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie różnych typów placówek opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas
  w oparciu o rozpoznane w środowisku potrzeby. Funkcjonowanie placówek Caritas odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy,
 2. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży polonijnej, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rodzin wielodzietnych, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, zarówno w ośrodkach własnych jak i wynajmowanych,
 3. systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy, organizację rekolekcji,
  dni skupienia, pielgrzymek i szkoleń, dostarczanie materiałów formacyjnych, kontakt
  z parafialnymi zespołami charytatywnymi i promowanie różnych form wolontariatu,
 4. spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej, organizowanie odczytów, konferencji, kursów, bibliotek, czytelni, poradni itp.,
 5. tworzenie wolontariatu Caritas oraz organizowanie własnych terenowych jednostek organizacyjnych – zespołów i kół,
 6. uczestniczenie w ogólnokrajowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła,
 7. koordynację działalności placówek kościelnych zajmujących się działalnością charytatywną,
 8. prowadzenie akcji promujących działalność charytatywną, współpracę ze środkami społecznego przekazu w celu propagowania działalności Caritas,
 9. pozyskiwanie środków na działalność charytatywną poprzez organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez o charakterze charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje,
 10. prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony jest w całości na działalność statutowo-charytatywną. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Caritas powołuje odrębną Jednostkę Działalności Gospodarczej, funkcjonującą w oparciu o jej regulamin.


§8

Caritas współpracuje:

 1. z parafiami i innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.
 2. z urzędami Kurii Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, w szczególności zadania formacyjne prowadzone są we współpracy z agendami ds. duszpasterstwa dzieci, młodzieży i rodzin,
 3. z Caritas Polską i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań charytatywnych
  oraz w realizacji uchwał podjętych większością głosów na zebraniach dyrektorów Caritas diecezjalnych po uzyskaniu zgody Biskupa Zamojsko -Lubaczowskiego.
 4. z organami administracji publicznej,
 5. z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi,
  przy zachowaniu własnej tożsamości,
 6. z podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji celów statutowych.


§9

 1. Działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873), prowadzona przez Caritas, podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.
 2. Dochód Caritas, uzyskany w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego w trybie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, służy wyłącznie realizacji celów statutowych.


§ 10

W przypadku prowadzenia działalności pożytku publicznego, a zwłaszcza w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalności charytatywnej,
 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. pomocy ofiarom, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
 6. promocji i organizacji wolontariatu.

Caritas działa na podstawie ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873).

Rozdział III

STRUKTURA


§11

Nadrzędną władzą Caritas jest Biskup Zamojsko-Lubaczowski, który:

 1. powołuje Caritas do istnienia,
 2. nadaje jej Statut,
 3. dokonuje zmian w Statucie,
 4. powołuje i odwołuje Dyrektora i jego zastępcę
 5. przyjmuje roczne sprawozdanie Caritas,
 6. rozwiązuje Caritas w przypadku stwierdzenia nadużyć,
 7. powołuje i odwołuje Komisję Rewizyjną dla Caritas.


§ 12

Organami Caritas są:

 1. Zarząd,
 2. Rada Caritas,
 3. Komisja Rewizyjna.


§ 13

Zarząd stanowią:

 1. Dyrektor,
 2. Zastępca Dyrektora,
 3. Sekretarz.


§ 14

Do obowiązków Zarządu należy:

 1. organizowanie przewidzianych Statutem działań Caritas,
 2. opracowywanie programów pracy Caritas oraz programów jednostek terenowych,
 3. uchwalanie budżetu oraz przygotowanie sprawozdań i bilansów,
 4. gospodarowanie funduszami i majątkiem Caritas, stosownie do przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK),
 5. systematyczne spotkania, celem omawiania bieżących spraw,
 6. przygotowanie programów doktrynalnych, formacyjnych i duszpasterskich
  oraz ich przedstawianie Biskupowi – w grudniu – do zatwierdzenia na rok następny.


§15

Do obowiązków Dyrektora należy:

 1. reprezentowanie Caritas i występowanie w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa,
 2. składanie w imieniu Caritas oświadczeń woli oraz podpisywanie aktów prawnych,
 3. przewodniczenie Zarządowi,
 4. podejmowanie w imieniu Zarządu decyzji w bieżących sprawach,
 5. zatrudnianie pracowników Caritas,
 6. przedstawianie projektu budżetu na rok następny oraz sprawozdania z działalności i bilansu Caritas za rok ubiegły,
 7. bieżące informowanie Biskupa o działalności Caritas, stosownie do przepisów KPK,
 8. uczestniczenie osobiste lub przez zastępcę w sesjach duszpasterskich Kurii,
 9. zwoływanie posiedzeń Rady Caritas,
 10. kontrolowanie działalności Jednostki Działalności Gospodarczej,
 11. przedstawianie kandydatury zastępcy dyrektora Biskupowi Zamojsko-Lubaczowskiemu,
 12. powoływanie i odwoływanie Sekretarza Caritas.


§ 16

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora należy:

 1. wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Caritas,
 2. zastępowanie Dyrektora w razie jego nieobecności,
 3. poszukiwanie i realizacja właściwych form kształtowania i rozwoju apostolstwa charytatywnego w diecezji i parafiach.


§17

Do obowiązków Sekretarza należy:

 1. przygotowanie zebrań Zarządu,
 2. protokołowanie posiedzeń Zarządu,
 3. czuwanie nad realizacją wniosków podjętych przez Zarząd,
 4. organizowanie działalności biura Caritas.

 

Rozdział IV

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE CARITAS


§ 18

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są:

 1. Parafialne Zespoły Caritas,
 2. Parafialne Zespoły Charytatywne,
 3. Szkolne i Akademickie Kola Caritas,
 4. Placówki Specjalistyczne – Stacje Opieki Caritas,
 5. Inne jednostki wspomagające działalność łub strukturę Caritas.


§ 19

Parafialne Zespoły Caritas i Parafialne Zespoły Charytatywne mogą powstać przy parafii diecezjalnej lub zakonnej, a także przy domu zakonnym prowadzącym działalność charytatywną.


§20

Jednostki organizacyjne Caritas powołuje Dyrektor Caritas, z tym że w przypadku powoływania jednostek organizacyjnych o charakterze ponadparafialnym potrzebna jest zgoda Biskupa Zamojsko -Lubaczowskiego na powołanie takich jednostek.


§21

 1. Parafialne Zespoły Caritas i Parafialne Zespoły Charytatywne nie posiadają osobowości prawnej. Osobowość prawna użyczana jest im w razie potrzeby przez parafie lub domy zakonne.
 2. Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania finansowe Parafialnych Zespołów Caritas i Parafialnych Zespołów Charytatywnych.


§ 22

W przypadku powstania kilku parafialnych Zespołów Caritas i parafialnych zespołów Charytatywnych w dekanacie, może powstać dekanalny zespół koordynacyjny.

 

 

Rozdział V

FUNDUSZE CARITAS


§23

Fundusze Caritas stanowią:

 1. ofiary pieniężne i w naturze od osób fizycznych i prawnych oraz funduszy kościelnych,
 2. zapisy, darowizny, spadki od osób fizycznych polskich i zagranicznych,
 3. subwencje i dotacje pochodzące od krajowych i zagranicznych instytucji, państwowych, samorządowych, społecznych, osób fizycznych i prawnych,
 4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz własnej działalności gospodarczej,
 5. częściowa odpłatność za niektóre usługi oraz dochody z organizowanych imprez i zbiórek.


§24

Diecezja, dekanaty, parafie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za zobowiązania Caritas.


§25

W razie likwidacji Caritas jej majątek przechodzi na własność Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
z przeznaczeniem na cele charytatywne, uwzględniając wolę ofiarodawców.

 

 

Rozdział VI

STOSUNEK DO ISTNIEJĄCYCH FORM DUSZPASTERSTWA CHARYTATYWNEGO


§26

Działalność Caritas nie zastępuje innych form apostolstwa charytatywnego oraz pracy prowadzonej
na szczeblu dekanatu i parafii. Caritas dąży do wzmocnienia działań dotychczasowych
oraz współpracuje w diecezji, dekanatach i parafiach w pracy formacyjnej i w konkretnych działaniach charytatywnych.

 

 

Rozdział VII

SYMBOLE I ŚWIĘTA

 

§27

Caritas używa pieczęci podłużnej i okrągłej. Pieczęć podłużna zawiera: nazwę statutową, siedzibę i jej adres. Pieczęć okrągła zawiera w środku symbol Caritas przedstawiający czerwony równoramienny krzyż z potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża i białymi literami “Caritas”, wpisanymi w stylizowany symbol serca oraz napis
w otoku: Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej.

 

§28

Patronem Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jest Św. Brat Albert.

 

§ 29

Świętami patronalnymi Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej są:

 1. druga niedziela wielkanocna, obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego,
 2. liturgiczne wspomnienie Św. Brata Alberta, przypadające 17 czerwca.

Niniejszym zatwierdzam powyższy Statut Caritas Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej.

 

 

 

Podpisał:

Ks. Adam Firosz
Kanclerz

Bp Jan Śrutwa
Biskup Diecezjalny

 

 

 

 

 

 

 

Zamość 31.01.2005 r