Statut Wolontariatu

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Wstęp

Caritas Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej ustanowiona Dekretem Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego dnia 31.01.2005 r. kieruje się nadanym przez swego Pasterza Statutem.

Na podstawie statutowego zapisu z rozdziału „Cele i zadania Caritas” § 7 p.5, zostaje dekretem Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, powołana nowa struktura o nazwie Wolontariat Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Caritas posiadając osobowość prawną i kościelną prowadzi różnorodną działalność charytatywną. Celem Caritas Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej jest m.in. organizowanie i prowadzenie akcji i dzieł charytatywnych takich jak: różnorodne formy pomagania dzieciom i młodzieży, organizowania wypoczynku wakacyjnego i zimowego oraz pomocy rodzinom wielodzietnym, dysfunkcyjnym, dzieciom niepełnosprawnym, oraz dzieciom ośrodków specjalistycznych i wymagających specjalnej troski opiekuńczo-wychowawczej. Pomoc osobom dorosłym, samotnym, chorym, ubogim, wszystkim potrzebującym pomocy i wsparcia.

Wolontariat Caritas w swoim zamyśle gromadzi każdego dorosłego, młodzież i studentów pragnących uczestniczyć w tym Dziele.

§ 2

Zasięg działalności Wolontariatu pokrywa się z terenem działalności Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, oraz placówkami funkcjonującymi w diecezji, oraz na terenie Kraju będącymi własnością, lub w użyczeniu Caritas Diecezjalnej, a także wynajętymi na czas akcji wypoczynkowo-rekreacyjnych.

Rozdział II

STRUKTURA

§ 3

Wolontariat Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zorganizowany jest w Rejony: biłgorajski, hrubieszowski, lubaczowski, tomaszowski, zamojski. Koordynacją wolontariatu w Diecezji kieruje Zarząd. Koordynacją wolontariatu w Rejonach kierują Biura Rejonowe a w nich Koordynatorzy Rejonowi powoływani i odwoływani przez Zarząd.

Wolontariat bezpośrednio podlega Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jako organowi powołującemu.

 1. Biskup Zamojsko-Lubaczowskiej zatwierdza powołanie Wolontariatu i nadaje mu Statut.
 2. Biskup ma prawo dokonywania zmian w Statucie.

Rozdział III

WŁADZE WOLONTARIATU

§ 4

Pracą Wolontariatu kieruje Zarząd w którego skład wchodzą:

 1. Przewodniczący w osobie Dyrektora Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
 2. Zastępca w osobie Koordynatora Diecezjalnego Wolontariatu.
 3. Sekretarz

Zarząd powoływany jest:

Przewodniczący z urzędu, z racji pełnienia funkcji Dyrektora Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Członków Zarządu: Zastępcę w osobie Koordynatora Diecezjalnego, oraz Sekretarza powołuje Przewodniczący.

 

§ 5

Do zadań Zarządu należy:

 1. Planowanie kierunków formacji i działalności Wolontariatu uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości.
 2. Ustalanie terminów zebrań.
 3. Przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków lub rozstrzyganie spraw spornych między członkami
 4. Troska o nowych członków i ich szkolenie.
 5. Reprezentowanie Wolontariatu na zewnątrz.
 6. Proponowanie zmian w regulaminie.
 7. Proponowanie i wskazywanie i nowych form działalności wolontariatu Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Rozdział IV

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

Wolontariat zrzesza katolików pragnących uczestniczyć w dziełach Caritas.

§ 7

 1. Każdy członek Wolontariatu ma prawo:
 2. Uczestniczyć w życiu i działalności Wolontariatu.
 3. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyboru.
 4. Pozyskiwać nowych członków wolontariatu.
 5. Każdy zarejestrowany wolontariusz ma prawo posiadać legitymację.
 6. Wolontariusz ma prawo przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji posiadających podobne cele i kierujących się podobnymi wartościami.
 7. Przedłożyć Zarządowi wymagane dokumenty uprawniające go do podejmowanych zadań w ramach Caritas.

§ 8

Członkowie Wolontariatu mają obowiązek:

 1. Żyć i pracować zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego.
 2. Dążyć do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno się realizować na wszystkich płaszczyznach życia.
 3. Dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny i Caritas.
 4. Swoje zadania w ramach Wolontariatu ściśle podporządkowywać i je konsultować bezpośrednio lub pośrednio (poprzez opiekunów i koordynatorów) z Przewodniczącym.
 5. Wypełniać cele i zadania Statutu oraz troszczyć się o rozwój Wolontariatu.
 6. Uczestniczyć w zebraniach Wolontariatu.
 7. Pomagać w przygotowaniu materiałów formacyjnych dla akcji charytatywnych przeprowadzanych przez wolontariat Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
 8. Zachować w tajemnicy powierzone w zaufaniu sprawy osobiste.

 

§ 9

 

Członkostwo Wolontariatu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
 2. Wykluczenia z Wolontariatu na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał.

Rozdział V

CELE I ZADANIA WOLONTARIATU

§ 10

Spełniając jeden z podstawowych celów Caritas jakim jest praktyczna realizacja nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich, mając na uwadze godność każdego człowieka, Wolontariat czynnie uczestniczy w organizowaniu akcji i dzieł podejmowanych przez Caritas.

§ 11

Do podstawowych zadań Wolontariatu należy:

 1. Formacja wolontariuszy inspirowana duchowością ewangeliczną.
 2. Czynne kształtowanie postawy miłości bliźniego inspirowanej Ewangelią i Nauką Kościoła.
 3. Propagowanie zwiększenia aktywności społecznej osób i umożliwienie im działań w Caritas w charakterze wolontariuszy działających w duchu Ewangelii.
 4. Uczestnictwo w dziełach miłosierdzia w parafiach, szkołach, instytucjach.
 5. Czynne uczestnictwo w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży.
 6. Udział w akcjach organizowanych przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
 7. Pozyskiwanie środków na działalność charytatywną.
 8. Współpraca z istniejącymi już strukturami organizacyjnymi Diecezjalnej Caritas.

§ 12

Wolontariat realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promowanie i organizację wolontariatu chrześcijańskiego.
 2. Gromadzenie danych o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz instytucjach pragnących uczestniczyć w dziełach charytatywnych.
 3. Pomoc zainteresowanym w tworzeniu struktur wolontariatu na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, wspieranie ich w działaniu i rozwoju wrażliwości społecznej.
 4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń przygotowujących nowych wolontariuszy.
 5. Pomoc rodzinom ubogim, dysfunkcyjnym, zagrożonym.
 6. Pomoc uczniom wywodzącym się z rodzin ubogich, niepełnych.
 7. Pomoc osobom starszym, chorym, samotnym, ubogim.
 8. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego
 9. Uczestnictwo w różnorodnych formach działalności Caritas.
 10. Uczestnictwo w organizowaniu uroczystości dotyczących wolontariatu (seminariów, szkoleń, obozów) oraz udział w takich spotkaniach organizowanych przez inne instytucje.
 11. Przygotowanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu będącego ramieniem Caritas.
 12. Prezentację dorobku i propagowanie idei Wolontariatu Caritas w mediach.
 13. Podejmowanie działań związane z wymianą wolontariuszy poza granicami kraju, w łączności z Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Rozdział VI

MAJĄTEK WOLONTARIATU

§ 13

Wolontariat działa w ramach Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Konieczne fundusze na działalność Wolontariat otrzymuje z pozyskanych środków Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Rozdział VII

STOSUNEK DO CARITAS DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBZCZOWSKIEJ

§ 14

Wolontariat przenika i współpracuje z istniejącymi strukturami organizacyjnymi Diecezjalnej Caritas:

 1. Zarządem Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej;
 2. Koordynatorami i Parafialnymi Zespołami Caritas;
 3. Szkolnymi Kołami Caritas;
 4. Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas;
 5. Innymi placówkami Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Rozdział VIII

SYMBOLE I ŚWIĘTA

§ 15

Świętem patronalnym Wolontariatu, tak jak całej Caritas, jest Niedziela Miłosierdzia Bożego.

§ 16

Patronem Wolontariatu Caritas jest św. Brat Albert.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

 1. Zmian przepisów niniejszego Statutu dokonuje Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
 2. Wolontariat może być rozwiązany Biskupa Diecezjalnego.
 3. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Biskupa Diecezjalnego.

† Marian Rojek

Biskup