Czas na Młodzież 2019 w naszej Diecezji

Od czerwca 2019 Caritas Polska, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Morena z Gdańska, realizuje ogólnopolski projekt „Czas na Młodzież 2019” współfinansowany w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych ludzi młodych, a w rezultacie zwiększenie ich szans na rynku pracy. Projekt trwa 24 miesiące. W tym czasie wsparciem zostanie objętych łącznie 1000 osób w wieku 15-29 lat, w tym 400 osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie trwa drugi nabór uczestników, w którym uczestniczy również nasza Diecezja.

Każdy uczestnik projektu pierwszego naboru został objęty wsparciem przez 10 miesięcy, podczas których bierze udział w warsztatach kompetencyjnych mających na celu podniesienie kompetencji społecznych uczestników, przygotowanie ich do wolontariatu oraz podniesienia ich kompetencji zawodowych

W projekcie od samego początku uczestniczy Caritas naszej Diecezji. Powstało 7 grup projektowych. Opiekę nad nimi sprawuje 7 coachów. W sumie w całej Diecezji zostało zrekrutowanych w pierwszym naborze 167 uczestników w tym 50 osób niepełnosprawnych.

Obecnie poszczególne grupy są na etapie realizowania projektów społecznych (PS). W naszej Diecezji powstanie łącznie 39 projektów. Stąd też na naszych stronach będziemy zamieszczać relacje z tych działań – opatrzone hasztagiem #CzasNaMłodzież.

P.S. a najlepsze jest to, że od maja rozpoczęliśmy nowy nabór projektowy. W jego trakcie powstało również 7 grup projektowych – jest więc praca dla 7 coachów. W sumie w całej Diecezji zostało zrekrutowanych w DRUGIM naborze 172 uczestników w tym 88 osób niepełnosprawnych. Łącznie w dwóch naborach: 339 osób, w tym 138 ON.

Przed nami kolejnych 10 inspirujących miesięcy z projektem #CzasNaMłodzież2019.

I nabór od września 2019 r: II nabór od maja 2020 r:

1.       Ilość uczestników: 167

2.       W tym ON: 50

3.       Ilość coachów: 7

4.       Ilość grup: 7

5.       Ilość PS: 39

6.       Ilość projektów z ON: 12

1.       Ilość uczestników: 172

2.       W tym ON:88

3.       Ilość coachów: 7

4.       Ilość grup:7

5.       Ilość PS:43

6.       Ilość projektów z ON: 22

Działanie realizowane w ramach współpracy z Caritas Polska z siedzibą w Warszawie w ramach projektu „Czas na Młodzież 2019” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partner wiodący Stowarzyszenie Morena z siedzibą w Gdańsku.