OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych, wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018 roku w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest: Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z siedzibą w Zamościu 22-400, ul. Zamoyskiego 1, biuro ul. Matejki 21, 22-400 Zamość tel. 84 639 96 03, 606 673 423, KRS: 0000350686, NIP: 922-18-99-334, REGON 040024191, adres poczty elektronicznej: [email protected]

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem pocztowym: ul. Jana Matejki 21, 22-400 Zamość lub elektronicznie poprzez adres e-mail: [email protected] we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

INFORMACJE O POBIERANYCH/GROMADZONYCH DANYCH

Pozyskiwane dane osobowe, są danymi podlegającymi szczególnej ochronie, jednakże  dane te są niezbędne do realizacji składanych wniosków, czy realizowanych przez nas działań określonych w statucie. Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  informuje, iż dokłada najwyższych standardów by dane osobowe były chronione.

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
 2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych  i zakresu rachunkowości i innych obowiązujących ustaw;
 3. celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z treścią udzielonej Administratorowi zgody jest realizacja zadań statutowych Caritas;
 4. w przypadku gdy podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest obowiązkiem/wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy i wypełnienia wynikających z niej wzajemnych zobowiązań;
 5. zbieramy, także dane osobowe na podstawie przekazanych od Pana/Pani informacji oraz otrzymywanych  danych z instytucji publicznych oraz innych organizacji realizujących swoje  cele statutowe;
 6.  w celu udzielania odpowiedzi na zapytania skierowane do Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej skierowane drogą elektroniczną lub telefonicznie;
 7. w celu prawnie uzasadnionego interesu Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej;

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane jest zawsze określony w stosownych regulaminach i umowach dla których zbierane są dane osobowe lub okres wynikający z aktów obowiązującego prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe nie będą poddane profilowaniu. Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej może powierzyć przetwarzanie danych, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celów, dla których zostały one zebrane przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych, rachunkowych).

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej może przetwarzać szeroki zakres danych osobowych dla celów wskazanych powyżej, w szczególności dla realizacji jej celów statutowych, w tym:

 1. Dane identyfikacyjne, w tym dane znajdujące się w dokumentach tożsamości osób, które posiadają relację prawną z Caritas, lub reprezentują w kontaktach z Caritas inne osoby lub podmioty (np. imiona i nazwiska, numery PESEL, numery dokumentów tożsamości);
 2. Dane kontaktowe i teleadresowe (takie jak adres zamieszkania, adres zameldowania, adres korespondencyjny, numer telefonu, czy adres poczty elektronicznej);
 3. Dane dotyczące sytuacji życiowej, rodzinnej i osób, które zwracają się z prośbą
  o pomoc (w tym dane dotyczące zdrowia);
 4. Dane finansowe, w tym dane dotyczące realizowanych transakcji (np. dane dotyczące płatności związanych z przekazywanymi darowiznami, poleceniami zapłaty itp.);
 5. Dane dotyczące stanu cywilnego, a także sytuacji materialnej, osobistej i rodzinnej (np. dane dotyczące powiązań rodzinnych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dane zawarte w korespondencji kierowanej do Caritas itp.);
 6. Dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej, w tym dane dotyczące działalności kontrahenta.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych następuje
z naruszeniem przepisów prawa. Adres Biura Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W razie uwag zachęcamy do kontaktu z Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z nami.