Aktualności

Zaproszenie na spotkanie formacyjne SKC – maj

Zapraszamy na spotkanie formacyjne, w środę 15 maja, godz. 19.00, tym razem porozmawiamy o odpowiedzialności. Link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjUyYjk5NGEtYTM3NS00NGU1LTlhMzQtNGEyNGE3NzUwNGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6a41a01-308f-4ad3-804b-d0f14fdd0439%22%2c%22Oid%22%3a%223362fde7-f4bf-4f93-b8cf-435332b33768%22%7d